Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku

Ubój i produkcja mięsa na terenie gospodarstwa na użytek własny

                                                             INFORMACJA

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku przypomina iż zgodnie z Art. 17 Ustawy  z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U. 2006 Nr 17 poz. 127 z późn. zmianami ) dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa cieląt do szóstego miesiąca życia, świń, owiec, kóz, drobiu oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, w celu produkcji mięsa na użytek własny.

Zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny ( Dz. U. 207, poz. 1370 z późn. zmianami ) obowiązują następujące zasady:

 1. W przypadku uboju na terenie gospodarstwa  co najmniej na 24 godziny przed ubojem, posiadacz zwierząt w formie pisemnej informuje Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju i przekazuje następujące dane ( zał nr 3 ) - wydruk Załącznika nr 3
 2. imię i nazwisko , miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi
 3. gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi
 4. nr identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi;
 5. miejsce i termin uboju;
 6. imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju
 7. inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym ( np. nr telefonu )
 8. ewentualnie zgłoszenie mięsa do badania poubojowego.
 9. W przypadku uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz oprócz  w/w danych informacja zawiera oświadczenie właściciela o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka. ( zał. nr 1 ) - wydruk Załącznika nr 1

BADANIE MIĘSA

        1.   Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych w celu produkcji mięsa poddaje się badaniu na obecność włośni jedną z metod określonych  w załączniku  I do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1375 z dnia 10 sierpnia 2015 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni ( Trichinella) w mięsie ( Dz. Urz. UE L 212 z 11.08.2015, str 7) na koszt  właściciela mięsa.

Próbkę pobiera i dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii właściciel mięsa ( zał 2 )

Na wniosek właściciela, mięso zwierząt poddanych ubojowi oraz zwierząt łownych odstrzelonych w celu produkcji mięsa poddaje się badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii w sposób właściwy dla danego gatunku zwierząt określony w sekcji IV załącznika I do Rozporządzenia (WE) nr 854/2004 z 29.04.2004 r.  W przypadku w/w badania próbki do badania na obecność włośni pobiera urzędowy lekarz weterynarii. Całkowity koszty  badania poubojowego ponosi właściciel.

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

 1. Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju

  Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierzęcia:

  ................................................................................................................................................

  Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo:1)

  ................................................................................................................................................

  Gatunek zwierząt poddawanych ubojowi:

  ................................................................................................................................................

  Liczba zwierząt poddawanych ubojowi:

  ................................................................................................................................................

  Numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi: 2)

  ................................................................................................................................................

  Miejsce uboju:

  ................................................................................................................................................

  Termin uboju:

  ................................................................................................................................................

  Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju:

  ................................................................................................................................................

  Inne dane, w tym numer telefonu, przekazującego powiadomienie:................................................................................................................................................

  II. Oświadczenie o zagospodarowaniu materiału szczególnego ryzyka

  Oświadczam, że pokryję koszty zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka dokonanego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

  III. Informacja o zgłoszeniu mięsa do badania poubojowego

  Zgłaszam do badania poubojowego mięso pozyskane / nie zgłaszam do badania poubojowego mięsa pozyskanego 3)  ze zwierząt poddanych ubojowi w celu produkcji mięsa na użytek własny.

   

                                                                                  ......................................

                                                                                                                          (data i podpis)

   

 2. Dotyczy uboju zwierząt w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane.
 3. Dotyczy cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia
 4. Niepotrzebne skreślić

   

  ZAŁĄCZNIK Nr  2

  SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK DO BADANIA MIĘSA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI

  ORAZ ZASADY DOSTARCZANIA PRÓBEK DO URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII

 5. Sposób pobierania próbek mięsa

  1. U świń domowych:

  1) pobiera się kilka próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów przepony w przejściu do części ścięgnistej;

  2) łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g.

  2. U dzików:

  1) pobiera się sześć próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, po jednej próbce z:

  a) mięśni każdego filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej,

  b) mięśni żuchwowych,

  c) mięśni przedramienia,

  d) mięśni międzyżebrowych,

  e) mięśni języka;

  2) jeżeli nie można pobrać próbek z niektórych mięśni określonych w pkt 1, wówczas pobiera się cztery próbki mięsa z mięśni, które są dostępne;

  3) łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g.

  3. U nutrii:

  1) pobiera się dwie próbki mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów przepony w przejściu do części ścięgnistej albo

  2) pobiera się jedną próbkę mięsa wielkości dwóch orzechów laskowych z mięśnia jednego filaru przepony - w przypadku gdy drugi filar przepony jest niedostępny, albo

  3) pobiera się dwie próbki mięsa każda wielkości orzecha laskowego z części żebrowej lub mostkowej przepony - w przypadku braku mięśni obu filarów przepony, albo

  4) pobiera się dwie próbki mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z:

  a) mięśni języka,

  b) mięśni żuchwowych lub międzyżebrowych - w przypadku braku mięśni przepony.

 6. Zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii

  1. Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii:

  1) niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały pobrane;

  2) niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, nie później niż 48 godzin od dokonania odstrzału.

  2. Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone.

  3. Dostarczający próbki powinien poinformować urzędowego lekarza weterynarii o:

  1) wieku zwierzęcia;

  2) miejscu pochodzenia zwierzęcia;

  3) części zwierzęcia, z której zostały pobrane próbki do badania.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

 1. Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierzęcia:

................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo:1)

................................................................................................................................................................

Gatunek zwierząt poddawanych ubojowi:

................................................................................................................................................................

Liczba zwierząt poddawanych ubojowi:

................................................................................................................................................................

Numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek znakowania zwierzęcia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejsce uboju:

................................................................................................................................................................

Termin uboju:

................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju:

................................................................................................................................................................

Inne dane, w tym numer telefonu, przekazującego powiadomienie:

................................................................................................................................................................

II.  Oświadczenie

Oświadczam, że świnie poddawane ubojowi, były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej 30 dni przed ubojem i były zarejestrowane w centralnej bazie IRZ2)

 

III.  Informacja o zgłoszeniu mięsa do badania poubojowego.

Zgłaszam do badania poubojowego mięso pozyskane / nie zgłaszam do badania poubojowego mięsa pozyskanego3) ze zwierząt poddanych ubojowi w celu produkcji mięsa na użytek własny.

 

                                                          ………………………………….....................................

                                                                                                                          (data i podpis)

_____

1)   Dotyczy uboju zwierząt w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane.

2)   W przypadku świń pochodzących z gospodarstw lub obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom ze względu na chorobę zakaźną wymienioną w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.

3)  Niepotrzebne skreślić. Uwaga: mięso pozyskane ze świń pochodzących z gospodarstw lub obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom ze względu na chorobę zakaźną wymienioną w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, musi zostać poddane badaniu poubojowemu.