Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

            Zgodnie z ustawą  o  Inspekcji  Weterynaryjnej, organizacyjnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku,  podlega  pod  Pomorskiego  Wojewódzkiego  Lekarza Weterynarii w Gdańsku, który z kolei podlega Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

Szczegółową strukturę, zakres zadań oraz tryb pracy   Powiatowego    Inspektoratu   Weterynarii   w   Bytowie z siedzibą w Miastku określa Regulamin organizacyjny z kwietnia 2017 r. Został on opracowany wg stanu prawnego na kwiecień 2017 r. Regulamin organizacyjny składa się z części opisowej (link wewnętrzny do pliku) oraz załącznika nr 1 przedstawiającego graficznie strukturę Inspektoratu  (link wewnętrzny do pliku). 

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku przewidziane jest zatrudnienie w służbie cywilnej dla 15 osób. Obecnie pracuje 13 osób. Wykaz pracowników oraz ich stanowiska przedstawione są poniżej:

 1. Powiatowy Lekarz Weterynarii - lek. wet. Joanna Kopańska
 2. St. Inspektor ds bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji - lek. wet. Elżbieta Żebrowska
 3. Inspektor ds. pasz i utylizacji -  dr Marcin Galiński
 4. Inspektor ds. bezpieczeństwa żywności - mgr inż. Anna Lipińska
 5. Inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt - mgr inż. Milena Barczyk-Najdowska
 6. Inspektor ds zdrowia i ochrony zwierząt - inż. Damian Spiczak - Brzeziński
 7. Inspektor ds. bezpieczeństwa żywności - mgr inż. Anna Galińska
 8. Inspektor ds zdrowia i ochrony zwierząt - mgr Inż. Katarzyna Obczyńsk 
 9. Sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii - Anita Hapka.
 10. Sekretarz kierownika jednostki - mgr Martyna Olechwierowicz
 11.  Główny Księgowy - mgr inż. Mirosław Hapka.
 12.  Informatyk -  Marek Buchar.

Informacje dotyczące trybu naboru można znaleźć w zakładce Ogłoszenia – Praca, na stronach BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku oraz na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Część zadań związanych z wykonywaniem czynności urzędowych wykonują wyznaczeni lekarze weterynarii wolnej praktyki. Zadania te wykonywane są na podstawie decyzji administracyjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku oraz umowy wyznaczenia.

Do zadań wykonywanych przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii należy:

1)  Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia lub sprzedaży zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu wraz z wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi – wg zapotrzebowania podmiotów nadzorowanych. Powyższe czynności obejmują także nadzór nad dobrostanem i transportem zwierząt.

2)  Sprawowanie nadzoru nad ubojem i rozbiorem zwierząt rzeźnych w tym badania przedubojowego (w tym nadzór nad dobrostanem i transportem) i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów  o ochronie zwierząt w trakcie uboju, wraz z wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia w obwodach rzeźnianych i terenowych

3)  Oceny mięsa pozyskanych zwierząt łownych wraz z wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia.

4)  Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia - zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi:

5)  Sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem mleka zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi oraz działalnością marginalną, lokalną i ograniczoną, sprzedażą bezpośrednią i rolniczym handlem detalicznym

6)  Przeprowadzenie badań monitoringowych w kierunku:

     -  gruźlicy - metodą alergiczną (tuberkulinizacja pojedyncza; lub tuberkulinizacja porównawcza)

     -  brucelozy bydła – pobranie prób krwi do badań laboratoryjnych,

     -  białaczki bydła pobranie prób krwi do badań laboratoryjnych,

     -  brucelozy owiec i kóz – pobranie prób krwi do badań laboratoryjnych,

7)  Przeprowadzanie badań monitoringowych w kierunku choroby Aujeszkyego u świń – pobieranie próbek krwi do badań laboratoryjnych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. nr 64, poz. 397 z póź. zm.),

8)  Obserwacja zwierząt w celu potwierdzenia lub wykluczenia wścieklizny w terminach i miejscach określonych w przepisach dotyczących zwalczania chorób zakaźnych wraz z wydawaniem zaświadczeń.

9)  Dokonywanie wstępnych czynności (dochodzenie epizzotyczne) w związku z podejrzeniem choroby zakaźnej tj. przegląd stanu zdrowia zwierząt, nadzór epizootyczny w ognisku choroby lub inne czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt; czynności wykonywane w razie podejrzenia lub wystąpienia choroby zakaźnej w sposób określony w przepisach

10) Pobieranie materiału do badań wg harmonogramu badań ustalonego przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku i podziale zadań dokonanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku.

11)  Pobieranie próbek do badań monitoringowych żywności.

12)  Nadzór nad dobrostanem zwierząt.

13)  Kontrola IRZ.

14)  Nadzór nad transportem zwierząt i środków żywności pochodzenia zwierzęcego.