Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku

Oświadczenie w sprawie dostępności.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedziba w Miastku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
 i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

 

Data publikacji: 04-02-2021 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19-07-2023 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Redaktorzy serwisu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku starają się do minimum ograniczyć zamieszczanie w serwisie plików *.pdf, *.doc. i osadzają teksty bezpośrednio w serwisie.
Serwis zawiera dokumenty *.pdf, które są skanami oryginalnych dokumentów.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 20-07-2023r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną - Krystian Kulas, adres e-mail: krystian@infite.pl. Można również kontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu +48 59 857 20 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Dostępność architektoniczna

 

Lokalizacja i dojazd

 

Nazwa urzędu: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miasktu
Nazwa organu: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie
Adres: ul. Szkolna 1, 77-200 Miastko

 

Budynek (jednopiętrowy) zlokalizowany jest przy ul. Szkolnej. Wejście na teren posesji przez bezpośrednio z ulicy.
Budynek inspektoratu znajduje się 750 m od dworca autobusowego oraz 850 m od dworca kolejowego. W Miejscowości Miastko nie ma komunikacji miejskiej.

 

Do budynku prowadzi chodnik z czterema schodkami do jedynego wejścia bez możliwości podjazdu dla wózków. Drzwi wejściowe otwierają na zewnątrz nie automatycznie.  Po wejściu do budynku znajdujemy się na klatce schodowej prowadzącej schodami do sekretariatu oraz na pierwsze piętro do pokoi inspektorów (żadne drzwi nie otwierają
się automatycznie).

 

Oznaczenie
Budynek oznaczony tablicą informacyjną na ścianie bo budynku (obok drzwi) widocznej od strony ulicy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Parking
Powierzchnia parkingowa na posesji jest bezpłatna, bez miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Recepcja
Sekretariat zlokalizowany jest na parterze budynku za drzwiami wejściowymi z klatki schodowej , po prawej stronie, gdzie można zostawić przyniesione dokumenty i uzyskać potrzebne informacje.

 

Trasa wolna od przeszkód
W całym budynku występują poziome i pionowe bariery w przestrzeni komunikacyjnej.

 

Winda
Brak windy.

 

Toalety
Toalety są nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Zlokalizowane są na I piętrze budynku. 

 

Obsługa niesłyszących
Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu sprawy w urzędzie. Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy :
- e-mail: piwbyto@gdansk.wiw.gov.pl 
- telefonicznie pod nr telefonu: +48 59 857 20 06 – Sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku.

 

Usługa tłumaczenia jest bezpłatna.

 

Urząd nie posiada pętli indukcyjnych.

 

Pies asystujący
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku