Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BYTOWIE Z SIEDZIBĄ W MIASTKU

 

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej ((t.j. Dz. U. 2018.o.1557),

 

OGŁASZAM

 

nabór lekarzy weterynarii i innych osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, do wykonywania następujących czynności w roku 2021:

1.      Prowadzenie badań rozpoznawczych;

2.      Badanie zwierząt umieszczanych na rynku oraz wystawianie świadectw zdrowia;

3.      Sprawowanie kontroli nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym przeprowadzanie badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i kontroli przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;

4.      Badanie mięsa zwierząt łownych;

5.      Sprawowanie kontroli nad rozbiorem, przetwórstwem i przechowywaniem mięsa;

7.      Pobieranie próbek do badań;

8.      Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni;

9.      Wykonywanie czynności pomocniczych.

10.     Przeglądu stanu zdrowia zwierząt, nadzoru epizootycznego w ognisku choroby oraz innych czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. 

Zakres, terminy i miejsca wykonywania czynności, jak również wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie i terminy płatności, zostaną określone w umowach na ich wykonywanie.

Warunki naboru

1.      Wyznaczenia obejmują okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

2.      Wyznaczenie lekarzy weterynarii lub osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych, następuje wyłącznie w przypadku spełnienia kwalifikacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r.  w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U. z 2004r., Nr 89, poz. 860 z późn. zm.).

3.      Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku gotowość do wykonywania określonych czynności (wniosek o wyznaczenie),  w terminie do dnia 28 października 2020 r., na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Druki wniosków osoba zainteresowana wyznaczeniem pobiera w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku lub jako wydruk ze strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku.

4.      Osoba starająca się o wyznaczenie przedstawia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku następujące dokumenty, stanowiące załączniki do wniosku, o którym mowa  w punkcie 3 „Warunków naboru”:

a)      Dokument potwierdzający wpis do ewidencji zakładów leczniczych okręgowej izby lekarsko – weterynaryjnej, właściwej dla siedziby zakładu leczniczego;                  

b)      Prawo wykonywania zawodu (osoba, która po raz pierwszy zgłasza gotowość wykonywania czynności w powiecie bytowskim);

c)       Numer rachunku bankowego;

d)      Tytuły ubezpieczeń społecznych;

e)       Osoby ubiegające się o wyznaczenie  do wykonywania czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i mięsa, badania mięsa zwierząt łownych oraz osoby ubiegające się o wyznaczenie  do wykonywania czynności z zakresu sprawowania kontroli w zakładach produkujących żywność zwierzęcego pochodzenia, winny przedstawić do wglądu aktualne orzeczenie lekarskie wydane do celów sanitarno – epidemiologicznych  oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w rozdz. IV sekcja III zał. 1 Rozp. 854/2004;                  

g)      Oświadczenie o braku konfliktu interesów (załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia).

5.      Rozpatrywanie wniosków odbywa się komisyjnie.

6.      W skład Komisji wchodzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku jako jej przewodniczący, oraz dwóch pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku, jako jej członków.

7.      Komisja rozpatruje złożone wnioski w terminie 7 dni  od daty zakończenia przyjmowania wniosków, tj. do dnia 5 listopada 2020r.

8.      Wnioski są poddawane ocenie według kryteriów określonych w załączniku 2 do niniejszego ogłoszenia.

9.      Ze swoich prac Komisja sporządza protokół zawierający listę wyznaczonych lekarzy weterynarii i innych osób, z podaniem zakresu wyznaczenia oraz charakteru, zakresu  i lokalizacji prac nieobsadzonych w wyniku rozpatrzenia wniosków.

10.    Protokół jest podawany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii  w Bytowie z siedzibą w Miastku oraz na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku, w terminie do dnia 6 listopada 2020r.

11.    Osoby zakwalifikowane do wykonywania czynności innych niż badanie zwierzą rzeźnych i mięsa, badania mięsa zwierząt łownych i sprawowania kontroli w zakładach produkujących żywność zwierzęcego pochodzenia winny przedstawić do wglądu aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wyznaczonych czynności, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  06 listopada 2020r. Koszty tych badań ponosi osoba wyznaczona.

12.    Osoby zakwalifikowane do wykonywania wyznaczonych czynności powinny posiadać przeszkolenie z zakresu obowiązujących przepisów bhp niezbędnych do prawidłowego wykonywania zlecenia.

13.    Osoby zakwalifikowane Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznacza w drodze decyzji administracyjnej i skutecznie doręcza ją w terminie do dnia 16 listopada 2020r.

14.    Powiatowy Lekarz Weterynarii zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno – prawną na wykonywanie określonych czynności w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.  Umowa zawierana jest na okres od 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 r. W przypadku wyznaczeń do wykonywania czynności w terenowych pracowniach diagnostyki włośnicy, umowa może być zawarta na okres dłuższy niż 1 rok. Wykonywanie czynności w niej określonych, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

15.    Po podpisaniu umowy, Powiatowy Lekarz Weterynarii bezzwłocznie wystawia osobie wyznaczonej upoważnienie do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego Lekarza Weterynarii”.

16.    Nie podpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.

17.    W uzasadnionych przypadkach, Powiatowy Lekarz Weterynarii może również w każdym innym czasie wyznaczyć osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, a posiadające tytuł lekarza weterynarii lub posiadające kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych, ubiegające się o wykonywanie zadań, pod warunkiem złożenia wniosku o wyznaczenie.

18.    Wszelkich wyjaśnień w zakresie naboru udziela sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku.

Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku w dniu 12 października 2020r. oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku.

Ogłoszenie zachowuje ważność do dnia  28 października 2020 r.

 

1.           Wniosek o wyznaczenie dla lekarzy weterynarii (link do wniosku o wyznaczenie)

2.           Wniosek do wyznaczenie do czynności pomocniczych (link do wniosku o wyznaczenie)

3.           Oświadczenie o braku konfliktów interesów (link do druku oświadczenia)

4.           Oświadczenie o wynagrodzeniach (link do druku oświadczenia)