Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku

Zaświadczenia

Na żądanie (wniosek) zainteresowanej strony Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku wydaje zaświadczenia, przy czym zaświadczenie wydaje się jeżeli:

1.    wymagane jest ono przez przepisy prawa,

2.    zainteresowana osoba ubiega się o nie ze względu na swój interes prawny.

Zaświadczenie potwierdza określone fakty lub stan prawny.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku wydaje zaświadczenia wyłącznie gdy chodzi o potwierdzenie stanu faktycznego lub prawnego, wynikającego z prowadzonej ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Jeżeli jest to konieczne to organ administracji może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające przed wydaniem zaświadczenia. Dotyczy to np. potwierdzenia stanu sanitarno weterynaryjnego.