Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku

Postępowanie w sprawach skarg i wniosków reguluje:

1. Dział VII kodeksu postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r., nr 90, poz. 1071 z póź. zm.)

2. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  w  sprawie  organizacji   przyjmowania   i   rozpatrywania   skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. nr 5, poz. 46).

 

Zgodnie z art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego „przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekle lub biurokratyczne załatwianie spraw".

 

Zgodnie z art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego  ,,przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności".

 

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefax, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokółu. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, ze zgłoszenia sporządza sie protokół, który podpisują wnoszący i przyjmujący skargę lub wniosek. W protokóle umieszcza się datę przyjęcia, imię, nazwisko (lub nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Na żądanie wnoszącego, przyjmujący potwierdza  złożenie skargi lub wniosku.

 

Skargi i wnioski może przyjmować każdy pracownik Inspektoratu; dodatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku przyjmuje skargi i wnioski w każdy poniedziałek w godzinach od 900 do 11 00 (art. 253 kpa).

 

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Przepisy dotyczące skarg i wniosków stosuje się również do:

 

1. Skarg i wniosków przekazanych właściwym organom przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne  oraz organizacje i instytucje społeczne,

2. Materiałów prasowych i innych   opublikowanych wiadomości,  jeżeli mają znamiona skargi lub wniosku i zostały przesłane właściwym organom przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne.

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. 

Organ właściwy do załatwienia skargi lub wniosku powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w w/w terminie, organ administracji publicznej obowiązany  jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego lub wnioskodawcę. 

Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków wnoszonych do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku sprawuje Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku (80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50).