Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku

Obecnie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku nie dokonuje się zamówień w trybie ustawy z dnia 21 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr19, poz. 177 z póź. zm.) z uwagi na art. 4 pkt. 8) („ Ustawy nie stosuje się do [..] zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 35 000 euro).