Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku

            Zgodnie z ustawą  o  Inspekcji  Weterynaryjnej, organizacyjnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku,  podlega  pod  Pomorskiego  Wojewódzkiego  Lekarza Weterynarii w Gdańsku, który z kolei podlega Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

Szczegółową strukturę, zakres zadań oraz tryb pracy   Powiatowego    Inspektoratu   Weterynarii   w   Bytowie z siedzibą w Miastku określa Regulamin organizacyjny z kwietnia 2017 r. Został on opracowany wg stanu prawnego na kwiecień 2017 r. Regulamin organizacyjny składa się z części opisowej (link wewnętrzny do pliku) oraz załącznika nr 1 przedstawiającego graficznie strukturę Inspektoratu  (link wewnętrzny do pliku). 

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku przewidziane jest zatrudnienie w służbie cywilnej dla 14 osób. Obecnie pracuje 10 osób. Wykaz pracowników oraz ich stanowiska przedstawione są poniżej:

  1. Powiatowy Lekarz Weterynarii - lek. wet. Piotr Rybak
  2. Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii - lek. wet. Anna Burlińska
  3.  Inspektor ds. środ. żywienia zwierząt i higieny mat. biolog. -  dr Marcin Galiński
  4.  Inspektor ds. higieny środ. spoż. pochodzenia zwierzęcego - mgr inż. Anna Lipińska
  5.  Inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt - mgr inż. Milena Barczyk-Najdowska
  6. Inspektor ds. bezpieczeństwa żywności - mgr inż. Anna Galińska
  7. St. Kontroler - tech. wet. Andrzej Rola.
  8. Sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii - Anita Hapka.
  9. Główny Księgowy - mgr inż. Mirosław Hapka.
  10. Starszy Informatyk -  mgr inż. Mariusz Witka – Jeżewski.

Nieobsadzone są  stanowiska  inspektora (lek. wet.) oraz pracownika  administracyjnego  z  uprawnieniami do wykonywania czynności kontrolnych.  Główną  przeszkodą w zatrudnieniu dodatkowych osób jest brak chętnych o odpowiednich kwalifikacjach. Informacje dotyczące trybu naboru można znaleźć w zakładce Ogłoszenia – Praca, na stronach BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku oraz na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z uwagi na niepełne zatrudnienie część zadań związanych z wykonywaniem czynności urzędowych wykonują wyznaczeni lekarze weterynarii wolnej praktyki (podst. prawna: art. ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej). Na podstawie decyzji administracyjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku oraz umowy wyznaczenia (zlecenie w oparciu o kodeks cywilny) wykonują oni następujące czynności:

1)  Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia lub sprzedaży zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu wraz z wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi – wg zapotrzebowania podmiotów nadzorowanych. Powyższe czynności obejmują także nadzór nad dobrostanem i transportem zwierząt.

2)  Sprawowanie nadzoru nad ubojem i rozbiorem zwierząt rzeźnych w tym badania przedubojowego (w tym nadzór nad dobrostanem i transportem) i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów  o ochronie zwierząt w trakcie uboju, wraz z wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia w obwodach rzeźnianych i terenowych

3)  Oceny mięsa pozyskanych zwierząt łownych wraz z wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia.

4)  Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia - zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi:

5)  Sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem mleka zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi oraz działalnością marginalną, lokalną i ograniczoną

6)  Przeprowadzenie badań monitoringowych w kierunku:

     -  gruźlicy - metodą alergiczną (tuberkulinizacja pojedyncza; lub tuberkulinizacja porównawcza)

     -  brucelozy bydła – pobranie prób krwi do badań laboratoryjnych,

     -  białaczki bydła pobranie prób krwi do badań laboratoryjnych,

     -  brucelozy owiec i kóz – pobranie prób krwi do badań laboratoryjnych,

7)  Przeprowadzenia badań monitoringowych w kierunku choroby Aujeszkyego u świń – pobranie prób krwi do badań laboratoryjnych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. nr 64, poz. 397 z póź. zm.),

8)  Obserwacji zwierząt w celu potwierdzenia lub wykluczenia wścieklizny w terminach i miejscach określonych w przepisach dotyczących zwalczania chorób zakaźnych wraz      z wydawaniem zaświadczeń.

9)  Dokonywania wstępnych czynności (dochodzenie) w związku z podejrzeniem choroby zakaźnej tj. przegląd stanu zdrowia zwierząt, nadzór epizootyczny w ognisku choroby lub inne czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt; czynności wykonywane w razie podejrzenia lub wystąpienia choroby zakaźnej w sposób określony w przepisach

10) Pobierania materiału do badań wg harmonogramu badań ustalonego przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku i podziale zdań dokonanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku; dezynfekcja bieżąca, dostarczanie materiału do ZHW.

11)  Pobieranie prób do badań monitoringowych żywności.

12)  Nadzóru nad dobrostanem.

13)  Kontroli IRZ.

14)  Nadzóru nad transportem.

Informacje na temat statusu pracowników Inspektoratu oraz lekarzy wyznaczonych znajdują się w zakładce Status Inspektoratu

Liczba odsłon:3508
Treść wprowadził(a): Rybak Piotr, 2019-04-08 11:44:51
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-04-08 11:44:33