Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku

Polityka prywatności serwisu

https://bip.piwbytow.pl/

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane RODO.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu  https://bip.piwbytow.pl/, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku przy ul. Szkolnej 1 reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bytowie.  Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: piwbyto@gdansk.wiw.gov.pl, lub telefonicznie: +48 59 857 28 05 lub fax +48 59 857 28 05, Administrator Danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pozyskiwanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami RODO, Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PIW w Bytowie z/s w Miastku; e-mail: iodo@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku przy ul. Szkolnej 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO;
  • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem adresu e-mail
   i numeru telefonu kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PIW
   w Bytowie z/s w Miastku  https://bip.piwbytow.pl/ na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika ze zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są
   w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika w Serwisie.
  • Podanie danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 4 ppkt. b) jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z funkcjonalności, tj. rejestracji i prowadzenia konta użytkownika.
  • Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonu kontaktowego dostępnego na stronie https://bip.piwbytow.pl/:   

- imię i nazwisko,

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- inne dane przekazane dobrowolnie przez użytkownika.

 • Przekazanie danych wskazanych powyżej w ppkt. f) jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, złożony wniosek lub skargę. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie niemożność przekazania użytkownikowi odpowiedzi.
 • Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do obsługi zapytania, rozpatrzenia sprawy, a po tym okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej w ppkt. f).

W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas niezbędny do realizacji przygotowania odpowiedzi,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy archiwizacyjne, podatkowe, rozliczeniowe, itp.,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z przepisów prawa np.
  z umowy.
  • Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, ale również z przepisów prawa.
 1. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych również innym podmiotom (procesorom), w tym:
 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług IT, technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zachowując odpowiedni poziom bezpieczeństwa udostępnianych danych;
 • innym administratorom, np. dostawcom korespondencji, firmom kurierskim.
 1. Informujemy również, że Administrator Danych może przekazać dane osobowe przetwarzane w swoich zbiorach do państw trzecich, lub organizacji międzynarodowych w związku z realizacją przepisów prawa międzynarodowego w zakresie bezpieczeństwa żywności, identyfikacji i rejestracji zwierząt, wprowadzanych na rynek Wspólnoty UE z państw trzecich.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych, użytkownikowi przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie
  i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
 1. W celu realizacji wskazanych powyżej w pkt. 7 praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: piwbyto@gdansk.wiw.gov.pl
 2. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych zostały dobrane zgodnie z art. 32 i 35 RODO.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu https://bip.piwbytow.pl/
 4. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.
 5. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.

POLITYKA COOKIES

 1. Administrator Danych gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie – logi systemów (tzw. rejestry zdarzeń), zawierające w szczególności publiczne adresy IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych
  w ramach Serwisu. Logi systemów wykorzystywane są przez Administratora do celów statystycznych. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników odwiedzających Serwis.
 2. Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu plików cookie, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej https://bip.piwbytow.pl/
 3. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookie – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu.
 4. Celem wykorzystywania plików cookie przez Serwis jest:
  1. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników,
  2. dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu,
 5. Za pomocą technologii cookie zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
 6. W trakcie odwiedzania Serwisu do urządzenia końcowego użytkownika wysyłany jest co najmniej jeden plik cookie w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika są automatycznie rejestrowane przez Serwis.
 7. Pliki cookie mogą być także zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem partnerów IT.
 8. W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do innych stron WWW, przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm lub instytucji, m.in.: BIP, instytucji państwowych i europejskich, przedsiębiorstw i firm współpracujących w ramach projektów społeczno-informacyjnych, wtyczki portali społecznościowych (Twitter, Facebook), mapy (Google Maps). Korzystanie z tych aplikacji lub odnośników może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do wskazanych zewnętrznych podmiotów.
 9. Pliki cookie, przechowywane przez nie informacje oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 10. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookie, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.
 11. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookie, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 12. Informacje na temat zarządzania plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookie – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  1. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  2. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  4. Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
  5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 13. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą, aby pliki cookie pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.

Zapisz dokument